تعمیرات تخصصی برد انواع پکیج های فرولی ( ferroli ) در تاسیسات ویژه پیرایش

 

تاسیسات ویژه پیشرو در خدمات تعمیرات تخصصی انواع بردهای الکترونیکی در کشور

قبل از نصب و یا تنظیم پکیج دیواری خود حتما  دفترچه راهنمای پکیج فرولی و نحوه کار با دستگاه را با دقت بخوانید زیرا دفترچه راهنمای هر وسیله ای بهترین راهنما برای نصب و استفاده از آن می باشد.

در این مقاله ابتدا بخشی از توصیه های ایمنی پکیج فرولی را برای مدل های مختلف شرح می دهیم. در صورتی که نیاز به دانلود دفترچه راهنمای پکیج دیواری فرولی داشتید، می توانید دفترچه راهنمای پکیج فرولی را دانلود کنید.

 

متغیرهای پکیج دیواری فرولی

ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﺘﻐﻴﺮ دارد :

 1. ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺎ
 2.  ﻣﻨﻮی تنظیمات
 3.  ﻣﻨﻮی ﺳﺮوﻳﺲ

ﻣﻨﻮی ﻛﺎرﺑﺮی پکیج فرولی

ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ می تواند ۴ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻨﺘﺮل کند. ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ “+” آب ﮔـﺮم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و دﻛﻤـﻪ اﻛـﻮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ثانیه وارد منوی کاربری می شوید و با فشار دادن دکمه “–” گرمایش می توانید “n4″و”n3″و”n2″ و”n1″ (ﺑﻪ ﺻﻮرت چرخشی) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮی دادن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ”+” آب گرم بهداشتی و  eco به مدت ۱۰ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﻨﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ تغییرات ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

(ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه های divatech D اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ باید “n2” ﺑﺎﺷﺪ)

ﻣﻨﻮی ﻛﺎرﺑﺮی

 1. کلید ” + ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ eco را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
 2. ﻛﻠﻴﺪ” – ” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ کاربری (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ) ﻓﺸﺎر دهید.
 3. کلید ” + ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ eco را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ خروج از منو فشار دهید.

منوی تنظیمات پکیج فرولی

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی تنظیمات دﻛﻤﻪ ﻫﺎی” + ” و ” -” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ۱۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ۷ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف “b” ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل از راه دورﻗﺎبل تغییر نمی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ ” + ” ﻳﺎ” -” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮای دﻳﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻠﻴﺪ” + ” و ” –” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻓﺸﺎر دهید.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻛﺎر ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ شود.

 1. ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ دﻛﻤﻪ های ” + ” و ” – ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ۱۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دهید.
 2. با فشار دادن دکمه  ” + ” یا ” – ” مدار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﻚ پارامتر به پارامتر دیگر بروید.
 3. ﺑﺮای دﻳﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ کلید ” + ” و ” – ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻓﺸﺎر دهید.
 4. ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ” +” ﻳﺎ” -” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻳﺪ.
 5. ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻨﻮ و دﻛﻤﻪ های ” + ” و ” -” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را همزمان برای ۱۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دهید.

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی سرویس پکیج فرولی

ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ reset برای مدت ۲۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ منوی ﻣﺬﻛﻮر دسترسی پیدا ﻛﻨﻴﺪ کنید. در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ۴ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ دﻛﻤﻪ های ” + “و” – ” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ توانید به ترتیب زیر ﻣﻨﻮﻫﺎی

 1. “ts” منوی پارامترهای شفاف
 2. “In” منوی اطلاعات
 3. “Hi” منوی تاریخچه
 4. “rE” ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت تاریخچه

وقتی که ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻓﻮق را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺳﺮوﻳﺲ ﻳﻜﺒﺎر دﻛﻤﻪ reset را ﻓﺸﺎر دهید و ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﻣﻨﻮی ﺳﺮوﻳﺲ دﻛﻤﻪ reset را ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ۱۵ دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﻮی ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ شد.

 

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.